Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak; özel nitelikli Kişisel Verileriniz de dahil olmak üzere, sunduğumuz tüm hizmetlerden faydalanırken tarafımıza sağlamış olduğunuz Kişisel Verilerinizin kanuna uygun olarak toplanması ve işlenmesi adına sizlere işbu Aydınlatma Metni kapsamında Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi tarafından bazı bilgilendirmelerde bulunulmaktadır.

Veri Sorumlusu sıfatına sahip Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi, Kişisel Verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde açıklandığı şekilde, kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle (hizmet alan kişinin yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, kliniğimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) paylaşabilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işleyebilecektir.

Sağlık verileriniz KVKK kapsamında özel nitelikli veri olarak sayılmış olup ilgilinin açık rızası olmadan işlenemez. Ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetim amaçlarıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın sağlık verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; yazılı (hasta tanıma formu, hasta bilgilendirme ve rıza formu vb.), sözlü, görsel, elektronik ortam, elektronik posta, ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

  1.  

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER


Başta sağlık verileriniz olmak üzere, kişisel ve özel nitelikli Kişisel Verileriniz: ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile sizi tanımlayabilecek (belirlenebilir) diğer kimlik verilerinizi; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi, müşteri temsilcileri ve/veya hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen Kişisel Verilerinizi; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verilerinizi; hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile verilerinizi; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi, Muayenehanemizde ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizi, Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, IP adresi, çerez ve sair Kişisel Verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair Kişisel Verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü Kişisel Verilerinizi kapsamakta olup Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi tarafından sizden alınan bilgilerin alınma amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilecektir.

 

  1.  

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi tarafından Kişisel Verileriniz aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

  •  

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,

  •  

Muayenehanemizin iç işleyişi ile günlük uygulamaların (tedavilerin) planlanması ve yönetilmesi

  •  

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,

  •  

Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması,

  •  

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

  •  

Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma,

  •  

Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

  •  

Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

  •  

Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,

  •  

Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,

  •  

İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,

  •  

Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması,

  •  

Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,

  •  

Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama,

Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi tarafından gerçekleştirilen hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme ve kampanya amacıyla sizinle iletişime geçilmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık

hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler. İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi fiziki arşivlerinde ve/veya bilgisayar ortamlarına nakledilerek, hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza altında tutulabilecektir.

III. KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA ARANMAYAN HALLER
Sağlık verileriniz (Özel Nitelikli Kişisel Veri) kural olarak işlenmesi yasak olup ancak yasal bir temelle veya ilgilinin rızası ile işlenebilecektir. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenebileceğine ilişkin istisnalar mevcuttur. Aşağıda sayılan haller (KVKK m.5 ve Yönetmelik m.7) durumunda açık rıza aranmadan Kişisel Verileriniz işlenebilecektir.

  •  

Kanunlarda açıkça öngörülmesi hallerinde,

  •  

Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

  •  

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

  •  

Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

  •  

Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

  •  

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

  •  

Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

  •  

Devlet tarafından tüm koruma mekanizmaları kurulduğunda işlenebilir.

  •  

Sağlığın korunması, tıbbi teşhis, tedavi veya sağlık hizmetlerinin yönetimi için gerekli veriler ise, ancak sır saklama yükümlülüğüne tabi olan kişiler tarafından işleniyor ise yasak değildir.

  •  

Ayrıca sağlık, cinsel yaşama ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

  •  

İlgililerin ırkı, etnik kökeni, politik görüşleri, dini ya da felsefi inançları, mezhebi veya diğer inançları, kılık kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliğine ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Verileri kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

  •  

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hallerinde açık rıza aranmadan Kişisel Verileriniz işlenebilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınmadığının tespiti halinde ilgilinin açık rızası olsa dahi verinin işlenmemesine karar verilebilecektir.

  1.  

KİŞİSEL VERİ AKTARIMI

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi II. Bölüm’de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, konuya ilişkin özel vekalet verdiğiniz avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişiler ile KVKK 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarılabileceği gibi yurt dışına da aktarılabilecektir.

  1.  

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ


Kişisel verileriniz; yazılı (hasta tanıma formu, hasta bilgilendirme ve rıza formu vb.), sözlü, görsel, elektronik ortam, elektronik posta, çağrı merkezi, internet sitesi benzeri kanallar aracılığıyla II. Bölüm’de yer verilen amaç doğrultusunda Kişisel Veri/ Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz toplanmakta olup fiziki veya elektronik ortamda saklanmaktadır.

  1.  

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI


Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, hizmet almış olduğunuz Şair Eşref Bulvarı, No:82, Daire:5, Konak/İZMİR adresinde bulunan muayenehanemize elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atarak yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı 
drfatmahorasan@hotmail.com adresine e-posta ile göndererek;

  •  

Herhangi bir Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  •  

Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,

  •  

Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme,

  •  

Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme,

  •  

Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme,

  •  

Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  •  

Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve,

  •  

Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyadı, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular klinik tarafından reddedilecektir.

 

  1.  

KİŞİSEL VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE DAİR AÇIK RIZA


Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi’ne başvuranlar başvuru esnasında, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Aydınlatma Metnini” ad- soyadı bilgileri ile birlikte “okudum, anladım” şerhi düşülerek imzalamak sureti ile kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin I. ve II. bölümlerde belirtilen kapsamda alınmasına, işlenmesine ve yurt içi aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda rıza vermiş olacaklardır.
Açık rıza vermek, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan, verilen açık rıza geri alınabilir. Bu bağlamda kişisel verilerin geleceğini belirleme hakkı ilgili kişiye ait olduğundan, ilgililer dilediği zaman veri sorumlusuna vermiş olduğu açık rızasını geri alabilir. Geri alma beyanı Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi sıfatıyla veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren hüküm doğurur.

Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin, KVKK m. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel veriler bakımından gerekli izinler verilmediği takdirde, kişisel verilerin paylaşımı suretiyle verilebilecek ve hizmet alınan kişi veya şirketler ile kuruluşlardan hizmet alınamaması suretiyle hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayacağı, başka bir anlatımla “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin kısmen veya tamamen sunulamayacağı önemle dikkate alınmalıdır. Zira, istisnai durumlar saklı kalmak kaydı ile, “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için kişisel verilerin temin edilmesinin, işlenmesinin ve aktarımının gerekli olduğu göz ardı edilmemelidir. Kişisel verilerin temin edilmesine, işlenmesine ve/veya aktarıma dair gerekli onayın verilmemesi nedeni ile “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin sunulamamasından dolayı Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi hiçbir sorumluluk kabul etmemekte ve Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ek açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan bu formu imzalıyorum. Bana anlatılanları ve okuduklarımı anladım.

Hastanın Adı-Soyadı :…………………………. İmzası:………….. Tarih: