Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi İnternet Sitesi Gizlilik Politikası

I. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

Veri sorumlusu olarak Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi tarafından işletilen internet sitesini ziyaret ederek verdiğiniz kişisel verilerinizin gizliliğini korumak Kliniğimizin önde gelen ilkelerindendir. İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler Klinik tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

II. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER


Kişisel ve özel nitelikli Kişisel Verileriniz: ad, soyad, doğum tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, yaşadığınız şehir, Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi’ne ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, IP adresi dahil verileriniz Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi tarafından sizden alınan bilgilerin alınma amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilecektir.

 

III. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI


İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Muayenehanemiz tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

  •  

İnternet sitemizde mevcut “İletişime Geçin” bölümünde yer alan teşhis-tedavinin gerçekleştirilebilmesi için doktorumuz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

  •  

Muayenehanenin operasyonel, ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

  •  

Muayenehane tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

  •  

Muayenehanenin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

 

IV. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI


İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz hiçbir kurum veya kuruluş ya da özel kişiye aktarılmayacaktır.

 

V. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ


Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel veridir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz internet sitemizde mevcut olan formları doldurmanız vasıtasıyla toplanmaktadır. 
Hasta operasyonu müdahaleleri, cd dvd flaş disklere kaydedilir. Print edilebilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir. Müdahale operasyon dökümantasyonları ve bilgileri kullanılabilir

 

VI. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, hizmet almış olduğunuz Şair Eşref Bulvarı, No:82, Daire:5, Konak/İZMİR adresinde bulunan muayenehanemize elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atarak yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı drfatmahorasan@hotmail.com adresine e-posta ile göndererek;

  •  

Herhangi bir Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  •  

Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,

  •  

Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme,

  •  

Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme,

  •  

Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme,

  •  

Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  •  

Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve,

  •  

Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyadı, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular klinik tarafından reddedilecektir.

 

VI. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER


Klinik tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Kliniğimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

  •  

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

  •  

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

  •  

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.