Çalışanlar İçin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi (“Muayenehane”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Muayenehane bünyesinde çalışmak için başvuruda bulunan tüm adaylara ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

  1.  

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne … sicil numarasıyla kayıtlı, …. MERSİS numaralı, “[ile Şair Eşref Bulvarı Şair Apt. No:82/1 K.2 D.5 Alsancak – İzmir]” adresinde mukim Dr. Fatma Horasan Muayenehanesi veri sorumlusudur.

  1.  

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Muayenehane tarafından;

  •  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

  •  

İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,

  •  

İş başvurularınızı değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

  •  

Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde tarafınızla tekrar iletişime geçmek,

 amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir. 

  1.  

Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, Muayenehane insan kaynakları departmanına aktarılmaktadır.

  1.  

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz;, e-posta, telefon, internet sitesi ve kâğıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. 

Bu kapsamda; CV’nizde yer alan ad-soyad, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, ehliyet, fotoğraf, eğitim bilgisi, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, yabancı personel için çalışma izin belgesi, telefon numarası, e-posta adresi, işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, tipindeki kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Muayenehanenin meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 

İş başvurularınızın değerlendirme tarihi itibariyle uygun görülmemesi halinde, ileride doğabilecek istihdam ihtiyacı halinde yeniden değerlendirilmesi adına 1 yıl süreyle Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca açık rızanız halinde işlenecektir. Söz konusu 1 yıllık sürenin sona erdiği tarihi takip eden ilk periyodik imha döneminde iş başvurusu kapsamında Muayenehane bünyesinde işlenen kişisel verileriniz otomatik olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

  1.  

Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları 

Dilediğiniz zaman Muayenehaneye başvurarak kişisel verilerinizin; 

  •  

İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

  •  

Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

  •  

Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

  •  

Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

  •  

Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

  •  

Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya

  •  

Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak Muayenehaneye iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

  •  

www.drfatmahorasan.net adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “[ile Şair Eşref Bulvarı Şair Apt. No:82/1 K.2 D.5 Alsancak – İzmir]” adresine iletilmesi,

  •  

Muayenehanenin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postan adresiniz ile gönderilmesi,

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. 

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Muayenehanetarafından reddedilecektir. 

Muayenehanenin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.